Scholen

In ieder traject is de betrokkenheid van de stamschool essentieel. In het handboek OPDC staat beschreven wat de intensiteit is van het contact met de stamschool. Een aantal leerlingen stroomt met succes door naar het mbo.

Een ander doel dat het OPDC voor ogen heeft is om de expertise preventief in te zetten in de scholen, in nauwe samenwerking met het schoolondersteuningsteam en zo mogelijk met het vso.

Spreekuur voor CoPA’s

Regelmatig ontvangt het OPDC vragen over trajecten van geplaatste leerlingen, over onze dienstverlening of willen CoPA’s even ‘sparren’ over een leerling die mogelijk nog moet worden geplaatst. Hiervoor is een telefonisch spreekuur ingericht met ons team van gedragswetenschappers. Elke donderdag staan de gedragswetenschappers van het OPDC tussen 09.00u. en 10.00u. klaar voor alle vragen van de CoPA. 

Voor dit spreekuur is een apart telefoonnummer beschikbaar: 06 – 86 80 79 19. Dit nummer graag alleen gebruiken voor vragen die bestemd zijn voor het spreekuur. 

Verantwoordelijkheid stamschool

De leerlingen op het OPDC blijven ingeschreven staan op de stamschool. De stamschool is en blijft altijd verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de voortgang van het onderwijs aan de leerling. Examenleerlingen die onderwijs ontvangen op het OPDC, volgen daarom ook PTA’s (Programma’s van Toetsing en Afsluiting) van de stamschool. De stamscholen zijn tevens verantwoordelijk voor het opstellen van de OPP’s en dus het formuleren van de doelen, het volgen van het leerproces en de evaluatie van de doelen. Gesprekken met leerlingen en ouders over de doelen uit het OPP vinden plaats met zowel een vertegenwoordiging van de stamschool als van het OPDC.

 

Aanmelding

Voor het aanbod in het OPDC zijn er twee toeleidingsmogelijkheden te onderscheiden:

 1. Crisisplaatsing (Oranje formulier)
 2. Directe plaatsing in Retour Regulier, Perspectiefklas of MBO-traject


1) Stappenplan crisisplaatsing OPDC

 1. Het schoolbestuur schorst de leerling.
 2. De school communiceert de plaatsing met leerling en ouders en zorgt voor instemming ouders.
 3. De directeur van de school neemt telefonisch contact op met de directeur van het OPDC om afspraken rondom de plaatsing te maken. Het gaat hierbij o.a. om de datum waarop de leerling op het OPDC kan starten. Op deze dag vindt er ook een startgesprek plaats. De directeur van het OPDC bevestigt de startdatum en het moment waarop het startgesprek plaatsvindt per email.
  NB. De plaatsingsduur gaat in vanaf de startdatum.
 4. Via OnderwijsTransparant (consultaanvraag) worden de formulieren crisisplaatsing gedownload en ingevuld (oranje formulier en pvao). Het ingevulde oranje formulier wordt als bijlage geplaatst bij de consultaanvraag, met evt. extra informatie. Het formulier moet uiterlijk een dag voor het startgesprek als bijlage in OnderwijsTransparant worden geplaatst.
 5. School informeert ouders over de startdatum en het startgesprek.
  Het startgesprek is in aanwezigheid van ouder(s), leerling, vertegenwoordiging vanuit school en vertegenwoordigers vanuit het OPDC.
 6. De leerling start op het OPDC met het programma.
  NB. Na afstemming tussen beide directeuren is de plaatsing binnen maximaal 5 werkdagen.

Aan een schorsing (en voornemen tot verwijdering) van de leerling is wet- en regelgeving verbonden. Voor vragen rondom dit juridisch kader kunt u, naast informatie via uw contactinspecteur, ook contact opnemen met het OPDC.

2) Stappenplan OPDC plaatsing (rechtstreeks)

 1. School bespreekt bij handelingsverlegenheid de leerling in het JES. Er is binnen het JES consensus over de aanmelding voor een OPDC-traject
 2. Via OnderwijsTransparant (consultaanvraag) worden de benodigde formulieren gedownload en ingevuld:
  1. Blauwe formulier: aanmelding OPDC
  2. Oranje formulier: crisisplaatsing (zie stappenplan hierboven)

De copa vult in samenwerking met de SOT’er het juiste formulier in. Het ingevulde formulier wordt als bijlage geplaatst in OnderwijsTransparant met de benodigde dossierstukken. Wanneer het dossier compleet is, stuurt de SOT’er een mail met initialen van de leerling en het OT-nummer naar aanmeldingen@opdc.nl.

 1. De afdelingsleider OPDC zorgt dat de aanmelding bij de plaatsingscommissie OPDC terechtkomt. Deze commissie bespreekt de casuïstiek, plaatst in stamklas/traject OPDC en de koppelt aan een trajectregisseur (TR). De plaatsingscommissie bestaat uit de gedragswetenschappers/trajectregisseurs OPDC en komt wekelijks bijeen.
 2. Na besluit plaatsingscommissie:
  1. TR informeert de stamklas over de leerling.
   Een OPDC-medewerker gaat naar de stamschool om het PvAO en de aanpassing van het curriculum af te stemmen. Perspectief en belastbaarheid bepalen het programma.
  2. TR start de intakeprocedure. Aanwezig: leerling/ouders/coördinerend contactpersoon stamschool/mentor OPDC/TR OPDC/coach OPDC/eventueel betrokken hulpverlening.
 1. Intake:
  • Uitgangspunt: onderwijsdoel(en) vanuit het opgestelde PvAO[1][1] (haalbaar en realistisch)
  • Verdere doelen opstellen om het traject vorm te geven en de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen
  • Bespreken programma SEL en gedragsinterventies
  • Verwachtingen afstemmen & vaststellen (ook m.b.t. belastbaarheid) 
  • Gesprekscyclus inplannen 
  • In gezamenlijkheid het OPP opstellen (Doen-In) vanuit OPP stamschool 
  • TR vult Trajectbepalingsformulier aan; (verder) analyse volgens de methodiek OPDC.
 1. Start OPDC

 

Bij het verzoek om een plaatsing op het OPDC is de plaatsing in maximaal 3 weken gerealiseerd (mits alle benodigde formulieren en PvAO compleet zijn).

Bij plaatsing in het mbo-traject wordt geen PvAO opgesteld.

 

Maatwerktrajectadvies

Het is ook mogelijk dat leerlingen na een consult via het MaatWerkTrajectAdvies bij het OPDC worden aangemeld. De route voor het aanvragen van een consult staat beschreven in het Handboek OPDC 2.0.

Scholen
OPDC