Over ons OPDC Zuid-Holland West

Het OPDC is een bovenschoolse voorziening (orthopedagogisch didactisch centrum – opdc) van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.

Wij zijn er voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar waarvan de school van herkomst tijdelijk geen passend onderwijsaanbod kan bieden.

 

Over ons
OPDC

Doelen OPDC

Het aanbod van passend onderwijs in het OPDC is sterk gericht op maatwerktrajecten. De ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling is leidend en niet het onderwijsaanbod. Leerlingen waarvoor de reguliere scholen geen of niet langer een passend aanbod hebben, ontvangen modules op maat. Het onderstaande schema toont een overzicht van deze modules en beschrijft kort per module de doelgroep en de te bereiken doelen.

Wat doet het OPDC?

Retour Regulier

Doelgroep
Leerlingen met ondersteuningsbehoeften waarvan blijkt dat de school er tijdelijk niet aan kan voldoen. Er is een interventie nodig om de voortgang van het onderwijs te realiseren.
Er is sprake van gedragsproblematiek en/of verzuim waardoor schooluitval dreigt.
De doelgroep hoort in het regulier voortgezet onderwijs thuis en voldoet aan de criteria van het vso.

Doel
In deze voorziening wordt een kortdurend intensief programma aan leerlingen aangeboden. Plaatsing van leerlingen is geïndiceerd als de reguliere school niet kan beantwoorden aan de onderwijsbehoefte van de leerling en er extra onderwijs/jeugdhulp ondersteuning nodig is. Het primaire doel is dat de plaatsing van de leerling tijdelijk is en terugkeert naar de stamschool.  De leerling blijft behouden voor het regulier onderwijs.

MBO-entree en Praktijkonderwijs

Doelgroep

Leerlingen van minimaal 16 jaar met complexe problematiek waar reguliere VO-scholen onvoldoende grip (meer) op hebben. De leerlingen hebben veel moeite om het traject naar het examen op het VO af te leggen. Ze spijbelen, dreigen voortijdig schoolverlater te worden of zijn dat inmiddels al (thuiszitters) en hebben veelal schoolwisselingen achter de rug. De aansluiting met leeftijdgenoten en school stagneert, mede op grond van hun levenservaring en soms ook leeftijd.
De doelgroep heeft veelal een actueel contact met de hulpverlening, soms in een gedwongen kader, en/of een hulpverleningsgeschiedenis. 

Doel

Scholen kunnen onvoldoende in de ondersteunings-behoefte(n) van deze leerlingen voorzien, de leerlingen hebben meer aandacht en (andere) hulp nodig dan de school kan bieden. 
Het doel is doorstroming naar niveau 2 (of hoger) van het ROC zodat de leerling perspectief heeft op een startkwalificatie. Als dit niet haalbaar is, is doorstroming naar arbeid een alternatief. Een subdoel is vergroting van de zelfredzaamheid van de leerling. 

Perspectiefklassen

Doelgroep
Leerlingen die om velerlei redenen niet meer deel kunnen nemen aan het programma van de eigen school en/of deels uit beeld zijn. Het onderwijsperspectief ontbreekt.

Doel
Op basis van observatie en intensieve analyse wordt een nieuw perspectief voor de leerling vastgesteld. Ook worden absoluut verzuimers via de perspectiefklassen teruggeleid naar het onderwijs. In de perspectiefklassen is een duaal traject onderwijsondersteuning en jeugdhulp voor leerlingen beschikbaar.

Crisisplaatsen

Doelgroep
Leerlingen die door hun betrokkenheid bij een incident dat (binnen of buiten de school heeft plaatsgevonden en) in de school impact heeft op de (sociale) veiligheid van leerlingen en/of docenten per direct geen onderwijs op school kunnen volgen.

Doel
Het OPDC biedt een tijdelijke plek van overbrugging om continuering van onderwijs aan de leerling mogelijk te maken. De plaatsing stopt na zes weken.

Ambulante activiteiten

Doelgroep
1) de leerling(en)
Het gaat om leerlingen voor wie de ondersteuning die de school biedt onvoldoende toereikend is. Het onderwijsproces van de leerling dreigt te stagneren.
2) de docent(en)
De activiteiten vergroten het pedagogisch en didactisch handelingsrepertoire van de docent of het docententeam in het omgaan met een leerling of een klas.

Doel
Primair doel van de activiteiten is om leerlingen te behouden voor het reguliere onderwijsproces op de eigen school. De inzet richt zich daarbij zowel op de leerling(en) als op de docent(en) en draagt, door de school te ondersteunen (beter) te voldoen aan de ondersteuningsbehoeften.

OPDC
Over ons